Skip to content

Algemene voorwaarden Praktijk voor Klassieke Homeopathie Nilufer Okur

⦁ De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

⦁ De behandelaar houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

⦁ De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

⦁ De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.

⦁ Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

⦁ U heeft het privacyreglement van praktijk Klassieke Homeopathie Nilufer Okur gelezen, zoals vermeld op www.homeopathienil.nl en u stemt in met dit reglement.

⦁ De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals vermeld op www.homeopathienil.nl 

⦁ Betalingswijze van de behandelingen mag overgemaakt worden.

⦁ De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

⦁ Alle eventuele nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.

Klachtenafhandeling

Wordt de klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie Zorggeschil neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling zie klachtafhandeling NVKH  en het klachtenformulier.

RBCZ-logo-nO
logo-quasir-2
logo-zorggeschil